Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
1: Omvang
2: Uw Opdrachtnemer
3: De Prijzen
4: Bestelling en levering
5: De Koopovereenkomst
6: Betaling
7: Retourneren
8: Garantie
9: Kleurverschillen
10: Registratie
11: Toepasselijk recht
12: Eigendomsvoorbehoud
13: Privacy Policy
14: Copyright
15: Belastingnummer

1: Omvang 
1.1 Deze algemene voorwaarden van “KriAtief” (hierna: “Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die een consument of bedrijf (de “Klant”) met de verkoper ten aanzien van de verkoop die is weergegeven in de online winkel en merchandiser / of diensten sluit.

1.2 Consumenten in de vorm van deze voorwaarden is ieder natuurlijke persoon die een transactie voor een doel dat kan worden toegerekend, noch commercieel, noch hun onafhankelijke beroepsactiviteit. Een aannemer wordt in de zin van deze voorwaarden verstaan ​​als elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, dat bij het sluiten van een contract als onderdeel is van hun eigen bedrijf of commerciële activiteit.

2: Uw Opdrachtnemer
KriAtief, Grotestraat 15, 7683 BA Den Ham, Nederland, info@kriatief.nl

3: De Prijzen
De opgegeven prijzen door de Verkoper zijn definitief en inclusief de wettelijke BTW (zie schema). Indien van toepassing, worden de extra levering en verzendkosten naast het product in de berekend.

 

4: Bestelling en levering
4.2 Levering zal gebeuren, tenzij anders is overeengekomen, naar het door u opgegeven afleveradres. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant bij ontvangst van de levering, zelfs bij een deelleveringen.

4.3 Wanneer het transportbedrijf de verzonden goederen terug naar de verkoper stuurt, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant op voor ​​de kosten van de mislukte levering. Dit geldt niet indien, de klant weigert omdat gebruik wordt gemaakt van het recht om terug te keren, de klant niet tevreden is aan de omstandigheid van het pakket, die leidde tot de onmogelijkheid van levering, de klant tijdelijk verhinderd was bij vaststelling van de aangeboden dienst.

4.4 De verkoper behoudt zich het recht zich terug te trekken in het geval van onjuiste of niet-behoorlijke levering van het contract. Dit geldt alleen in het geval van niet-levering die niet is toe te schrijven aan de Verkoper, en dit is afgerond met de vereiste zorgvuldigheid. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verwerven. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijk beschikbaarheid van het product, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en dient terugbetalen of vergoeding onmiddellijk.

5: De Koopovereenkomst
De presentatie van producten op de online shop is geen juridisch bindend aanbod. Door op de knop “Bevestig bestelling” te drukken, plaatst u een bindende bestelling van de goederen. De bevestiging van uw bestelling vindt samen plaats met de aanvaarding van de bestelling, die onmiddellijk na het verzenden automatische via de e-mail tot stand komt.
Met dit e-mail is een bevestiging van de koopovereenkomst gesloten.

6: Betaling
Als een betalingsoptie voor de bestelde goederen zijn beschikbaar:
– Op rekening

 

7: Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons  (KriAtief, Grotestraat 15, 7683 BA Den Ham – Nederland, info@kriatief.nl – Telefoon + 31 6 54 65 33 89 via een ondubbelzinnige verklaring via email op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

 

8: Garantie
De garantie op de geleverde goederen is in overeenstemming met de wettelijke bepaling en heeft een duur van 2 jaar wettelijke garantie vanaf de datum van verzending van de goederen.
De garantie vervalt indien de consument het product, wast, knipt, of op andere wijze de oorspronkelijke toestand verandert.

9: Kleurverschillen
Houdt er rekening mee dat we voor kleurverschillen tussen de foto’s op het internet en de goederen niet aansprakelijk zijn. We bieden daarom de mogelijkheid om een monster van het gewenste product te bestellen. Commerciële kleurafwijkingen en verschillen in de structuur van goederen tussen geleverde monsters en geleverde goederen of tussen de afzonderlijke leveringen zijn onvermijdelijk en bevestigen geen gebrek.

10: Registratie
De klant dient de registratie te bevestigen op www.kriatief.nl Daarbij gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden.

11: Toepasselijk recht
11.1 Het Nederlands recht, niet het UN-Kooprecht.

12: Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven in ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen op de klant.

13: Privacy Policy
Persoonlijke gegevens zijn alleen voor de uitvoering van de overeenkomst.

14: Copyright
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt worden zonder toestemming van www.kriatief.nl

15: Belastingnummer
NL138830800B01